Hành trình đẩy mạnh truyền thông để thực hiện hiệu quả công tác xã hội hoá Đề án 818 tại Quảng Bình

[Hành trình đẩy mạnh truyền thông để thực hiện hiệu quả công tác xã hội hoá Đề án 818 tại Quảng Bình] 𝑯𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑯𝒐́𝒂, 𝑸𝒖𝒂̉𝒏𝒈 𝑩𝒊̀𝒏𝒉- 𝑻𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑴𝒊𝒍𝒌 𝑪𝒐𝒅𝒐𝒄𝒂 𝑯𝒊 𝑪𝒂𝒏𝒙𝒊 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 Đ𝒆̂̀ 𝒂́𝒏 818
UBND Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 về việc phê duyệt Đề án 818 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện phân phối sản phẩm phương tiện tránh thai, hàng hóa SKSS gửi Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thị xã, thành phố; Công văn về việc tiếp tục triển khai Đề án 818 đáp ứng tình hình mới.

Tuyên Hóa là một huyện phía tây của Quảng Bình. Về y tế, huyện từng bước nâng cao năng lực chuyên môn và y đức của đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế, tăng cường bác sỹ cộng đồng phục vụ ở trạm y tế tuyến xã. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng, chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, củng cố và nâng cao mạng lưới y tế xã, thị trấn và y tế thôn, bản.

Chính bởi vậy, nên huyện Tuyên Hóa là một trong những huyện đã và đang thực hiện tốt công tác xã hội hóa các phương tiện tránh thai, chăm sóc SKSS. Xác định truyền thông là giải pháp đem lại hiệu quả cho việc triển khai thực hiện tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai nên phòng đã chủ động tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Lồng ghép tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, kết hợp cộng tác viên đến từng thôn, từng nhà, từng đối tượng để người dân từng bước thay đổi nhận thức, hành vi…

Dưới đây là hình ảnh một số buổi tập huấn cán bộ huyện và trạm trưởng các trạm y tế, cán bộ dân số và buổi truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng tại huyện Tuyên Hóa.